Databeskyttelseserklæring

1. Navn og kontaktoplysninger på dataansvarlig samt virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

2. Registrering og lagring af personoplysninger samt databehandlingens art og formål

3. Videregivelse af data

4. Cookies

5. Den registreredes rettigheder

6. Mulighed for indsigelse og sletning

 

1. Navn og kontaktoplysninger på dataansvarlig samt virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig i henhold til Generel forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt øvrige databeskyttelsesretlige bestemmelser er:

Randi A/S
Mirabellevej 3
8930 Randers NØ
Tlf: +45 86427522
Mail: sales@randi.dk

Databeskyttelsesrådgiveren hos Randi A/S kan kontaktes på følgende e-mailadresse:

c.moesgaard@randi.dk

 

2. Registrering og lagring af personoplysninger samt databehandlingens art og formål

a) Ved besøg på hjemmesiden

Ved åbning af vores hjemmeside www.randi.dk sendes information automatisk til vores hjemmesideserver via den browser, du bruger på dit terminaludstyr. Denne information lagres midlertidigt i en såkaldt logdatafil. Følgende oplysninger registreres i den forbindelse uden din medvirken og lagres, indtil de automatisk slettes:

 • IP-adresse på den forespørgende computer
 • dato og klokkeslæt for adgangen
 • navn og URL-adresse på den hentede fil
 • webside, som adgangen sker fra (henvisende URL-adresse)
 • anvendt browser og evt. din computers operativsystem samt navnet på din adgangsudbyder

De nævnte data behandles af os med følgende formål:

 • sikring af en gnidningsfri etablering af forbindelse til hjemmesiden
 • sikring af en let og uproblematisk brug af vores hjemmeside
 • evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet samt
 • andre administrative formål
 

Retsgrundlaget for databehandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. Vores legitime interesse følger af ovenfor anførte formål med dataregistreringen. Under ingen omstændigheder bruger vi de registrerede data til at identificere din person.

Herudover anvender vi cookies og analysetjenester ved besøg på vores hjemmeside. Nærmere forklaring herom finder du under pkt. 4 og 5 i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

b) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Hvis du i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra a udtrykkeligt har givet dit samtykke, bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende vores nyhedsbrev til dig. For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at oplyse en e-mailadresse. Desuden sendes dataene fra indtastningsbilledet til os, og følgende oplysninger registreres ved tilmeldingen:

 1. IP-adresse på den åbnende computer
 2. Fornavn & efternavn
 3. Dato og klokkeslæt for registreringen

Registreringen af e-mailadressen sker, for at vi kan sende nyhedsbrevet til dig. Registreringen af andre personoplysninger i forbindelse med tilmeldingen har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller af den benyttede e-mailadresse.

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, de blev registreret til. Brugerens e-mailadresse lagres derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

Til afsendelse af nyhedsbrevet benytter vi tjenesterne fra MailChimp,The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.Retsgrundlaget for behandlingen af dataene i forbindelse med denne serviceydelse er GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra f samt den databehandlingsaftale, der er indgået mellem MailChimp og os. MailChimp giver ingen af de registrerede personoplysninger videre til tredjeparter. Databeskyttelsesbestemmelserne for MailChimp kan ses på: 

https://mailchimp.com/legal/privacy

Afmelding er til enhver tid mulig, for eksempel via et link nederst i hvert nyhedsbrev. Som alternativ kan du også altid sende dit ønske om afmelding til sales@randi.dk pr. e-mail.

c) Ved brug af vores kontaktformular

Ved spørgsmål af enhver art giver vi dig mulighed for at kontakte os ved hjælp af en formular, som findes på hjemmesiden. Her er det nødvendigt at oplyse en gyldig e-mailadresse, så vi kan vide, hvem henvendelsen kommer fra, og så vi kan besvare den. Yderligere oplysninger kan afgives frivilligt.

Retsgrundlaget for behandlingen af data er i tilfælde af et samtykke fra brugeren GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Ellers er retsgrundlaget for behandlingen af de data, der i forbindelse med henvendelsen afgives via den tilvejebragte formular, GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Den dataansvarliges hertil nødvendige legitime interesse drejer sig om at lette kontakten og tage imod spørgsmål eller kommentarer. Hvis kontakten sigter på indgåelse af en aftale, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, de blev registreret til. For personoplysningerne fra kontaktformularens indtastningsbillede er det tilfældet, når den enkelte samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at den pågældende sag er endeligt afklaret.

 

3. Videregivelse af data

En videregivelse af dine personlige data til tredjeparter til andre formål end dem, der anføres nedenfor, finder ikke sted.

Vi videregiver kun dine personlige data til tredjeparter, hvis:

 • du i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra a har givet dit udtrykkelige samtykke hertil
 • videregivelsen i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra f er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og der ikke er nogen grund til at antage, at du har en tungtvejende legitim interesse i, at dine data ikke gives videre
 • i tilfælde af, at der i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra c foreligger en lovbestemt pligt til videregivelse
 • loven tillader det, og det i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra b er nødvendigt for at afvikle aftalemæssige forhold med dig

 

4. Cookies

Vi anvender cookies på vores side. Det drejer sig om små filer, som din browser opretter automatisk, og som lagres på dit terminaludstyr (laptop, tablet, smartphone og lign.), når du besøger vores side. Cookies forårsager ingen skade på dit terminaludstyr, indeholder ingen vira, trojanske heste eller anden skadelig software.

I cookien gemmes oplysninger, som fremkommer i forbindelse med det specifikt anvendte terminaludstyr. Det betyder dog ikke, at vi derigennem umiddelbart får kendskab til din identitet.

Anvendelsen af cookies har for det andet til formål at give dig en bedre oplevelse, når du bruger vores tilbud. Således anvender vi såkaldte sessionscookies for at kunne se, at du tidligere har besøgt enkelte sider på vores websted. De slettes automatisk, når du har forladt vores side.

Derudover anvender vi ligeledes med henblik på optimering af brugervenligheden midlertidige cookies, som i et bestemt fastlagt tidsrum lagres på dit terminaludstyr. Hvis du besøger vores side igen for at benytte dig af vores tjenester, registreres det automatisk, at du allerede har besøgt os, samt hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke skal foretage dem igen.

For det andet anvender vi cookies til at registrere brugen af vores hjemmeside statistisk og evaluere den med henblik på at optimere vores tilbud til dig (se pkt. 5). Disse cookies gør det muligt for os automatisk at registrere, at du har besøgt os før, når du besøger den igen. Efter et defineret tidsrum slettes disse cookies automatisk.

De data, der behandles ved hjælp af cookies, er nødvendige til de nævnte formål for at varetage vores samt tredjeparters legitime interesser i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1 litra f.

De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du har dog mulighed for at konfigurere din browser sådan, at der ikke lagres cookies på din computer, eller så du altid får besked, inden der sættes en ny cookie. Et fuldstændigt fravalg af cookies kan dog føre til, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside.

 

5. Den registreredes rettigheder

Hvis personoplysninger om dig behandles, er du registreret i henhold til GDPR og har ret til:

 • at kræve information om de personoplysninger angående dig, som vi behandler. Navnlig kan du kræve information om behandlingens formål, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller bliver givet videre til, den planlagte lagringstid, forekomsten af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, forekomsten af en klageret, dine datas oprindelse, såfremt de ikke er registreret hos os, samt om forekomsten af automatiserede afgørelser, herunder profilering og evt. meningsfulde oplysninger om detaljer heri (GDPR artikel 15) 
 • omgående at kræve berigtigelse af urigtige eller fuldstændiggørelse af de personoplysninger angående dig, som er lagret hos os (GDPR artikel 16)
 • at kræve de personoplysninger angående dig, som er lagret hos os, slettet, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til samfundsinteresser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (GDPR artikel 17)
 • at kræve behandlingen af dine personoplysninger begrænset, for så vidt rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af personoplysningerne, og vi behøver ikke personoplysningerne længere, men du behøver dem for at kunne fastlægge retskrav, gøre dem gældende eller forsvare dem, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af GDPR artikel 21 (GDPR artikel 18)
 • at modtage dine personoplysninger, som du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller at kræve transmission til en anden dataansvarlig (GDPR artikel 20)
 • når som helst at tilbagekalde dit én gang afgivne samtykke over for os. Det medfører, at vi i fremtiden ikke må fortsætte databehandlingen, som var baseret på dette samtykke (GDPR artikel 7, stk. 3)
 • at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du til formålet kontakte tilsynsmyndigheden for dit sædvanlige opholdssted eller for dit arbejdssted eller for vores virksomhedssæde (GDPR 77)

 

6. Mulighed for indsigelse og sletning

Såfremt brugerens personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra f, har brugeren ret til i medfør af GDPR artikel 21 at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, for så vidt der foreligger grunde hertil, som hidrører fra brugerens særlige situation, eller for så vidt indsigelsen er rettet mod direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har brugeren en generel indsigelsesret, som efterkommes af os uden angivelse af en særlig situation.

Såfremt dine personoplysninger behandles på grundlag af et samtykke i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, pkt. 1, litra a, har brugeren til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysningerne. Hvis brugeren kontakter os pr. e-mail, kan denne når som helst gøre indsigelse mod lagringen af sine personoplysninger. I så fald kan samtalen ikke fortsættes. Lovligheden af den behandling, der er sket på basis af samtykket før tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen af samtykket.

Ønsker du at gøre brug af din ret til tilbagekaldelse og/eller indsigelse, behøver du blot at sende en e-mail til c.moesgaard@randi.dk

Ajourført: Januar 2023

AWARDS