Salgs- og leveringsbetingelser

RANDI SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, januar 2022

1. ANVENDELSE
1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Randi A/S er gældende for ethvert salg fra Randi A/S, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført i f.eks. købers ordreafgivelse eller i købers indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Randi A/S, medmindre Randi A/S udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

2. ORDREN
2.1. I det omfang Randi A/S afgiver et tilbud, må tilbudsmodtageren selv kontrollere, om tilbuddet svarer til behovet med hensyn til mængde og specifikationer.

2.2. I det omfang, Randi A/S fremsender skriftlig ordrebekræftelse, anses aftalen mellem Randi A/S og køber først for at være bindende for
Randi A/S på dette tidspunkt, uanset om Randi A/S forinden har fremsendt tilbud, der efterfølgende er accepteret af køber.

2.3. Købers eventuelle indsigelser mod en eventuel ordrebekræftelses indhold, skal foreligge skriftligt og være Randi A/S i hænde senest 8 dage efter datoen for ordrebekræftelsen, dog senest ved leverance.

2.4. Købers annullering, returnering eller ændring af en ordre kan kun ske med Randi’s skriftlige samtykke. Såfremt et sådan skriftligt samtykke vedrørende returnering foreligger, er køber forpligtet til at levere de pågældende varer franko hos Randi, Mirabellevej 3, 8930 Randers NØ, vedlagt følgeseddel med påført fakturadato og-nummer. Til dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 30% af fakturaprisen for de pågældende varer, dog minimum kr. 100, hvortil kommer tillæg for evt. op pudsning og lignende.

3. LEVERING
3.1. Leveringsklausulen er Ex Works, Randers, (INCOTERMS 2000), medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Såfremt dette er tilfældet, vil den pågældende leveringsklausul skulle forstås i henhold til INCOTERMS (2000) i det omfang, at dette er muligt.

3.2. Medmindre der udtrykkeligt fremgår andet af ordrebekræftelsen, er det angivne leveringstidspunkt omtrentligt. Randi kan kræve leveringstiden udskudt ved enhver ændring i eller tilføjelse til købsordren.

3.3. Den af Randi meddelte leveringstid forudsætter, at køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår.

3.4. Randi A/S forbeholder sig retten til at levere i rater.

4. RETURNERING
4.1. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Muligheden for at returnere produkter omfatter ikke specialfremstillede produkter, messingprodukter, Novo­ Line samt produkter med en leveringsdato ældre end 12 måneder.

4.2. Der kan kun laves aftale om returnering af kurante, ubeskadigede varer, der fortsat er en del af sortimentet hos Randi, og som returneres i ubeskadiget, original og uåbnet emballage.

4.3. Ved modtagelsen af returvarerne kontrolleres disse i henhold til ovenstående. Til dækning af omkostninger i forbindelse hermed samt generelle ekspeditions omkostninger beregnes et gebyr pa 30% af den oprindelige købspris. Dertil kommer eventuelle omkostninger i forbindelse med sortering, om pakning, oppudsning o.lign.

4.4. Returforsendelser påføres et returnummer, der oplyses af Randi. Forsendelsen sker franco vedlagt føIgeseddel, hvor der er påført faktura- eller ordrenummer.

5. FORSINKELSE
5.1. Såfremt Randi A/S ikke leverer i overensstemmelse med det til køber aftalte leveringstidspunkt eller inden rimelig tid herefter, og uden at der foreligger en force majeure-situation, jf. pkt. 11, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Randi A/S, at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 30 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor køber gør denne ret gældende. Såfremt levering ikke sker inden for den af køber fastsatte frist, er køber berettiget til at hæve aftalen, såfremt levering ikke finder sted inden yderligere 10 arbejdsdage efter, at påkrav herom er fremsat.

5.2. Udover den i pkt. 5.1 aftalte hævebeføjelse kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse gældende overfor Randi A/S og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art. Køber har således ej heller mulighed for at hæve tidligere eller efterfølgende salgsaftaler i tilfælde af forsinkelse pa en leverance.

6. BETALING
6.1. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen netto kontant.

6.2. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra fakturadatoen af det til enhver tid skyldige beløb inklusive tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 1,5% pr. påbegyndt måned.

6.3. Overholder køber ikke de aftalte betalingsbetingelser for en eller flere leverancer, eller misligholder køber på anden måde en købsaftale med Randi A/S, herunder standser sine betalinger, har Randi A/S udover sin øvrige misligholdelsesbeføjelser ret til øjeblikkeligt at standse yderligere leverancer og Randi A/S fulde tilgodehavende forfalder straks til betaling.

6.4. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af indgåede købsaftaler.

7. EJENDOMSFORBEHOLD
7.1. Randi A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

8. VEJLEDNINGER, BROCHURER M.V.
8.1. Oplysninger, data m.v. givet af Randi A/S i kataloger, brochurer og andet trykmateriale er vejledende og alene bindende for Randi A/S, såfremt købsaftalen konkret henviser til sådanne oplysninger eller data.

8.2. Køber har det fulde ansvar for udvælgelsen af det købte og for, at det købte kan opnå de for køberen forventede resultater, samt det købte kan fungere i købers påtænkte driftsmiljø.

9. MANGLER
9.1. Køber skal undersøge det købte for mangler straks ved modtagelsen.

9.2. Ved købers konstatering af mangler skal køber omgående skriftligt overfor Randi A/S beskrive og specificere den påberåbte mangel. Enhver reklamation over mangler, der er eller burde være opdaget ved køberens kontrol af det købte, skaI være modtaget af Randi A/S uden ugrundet ophold efter levering af det købte, dog senest i tilstrækkelig tid før det købtes brug, således at Randi A/S forinden kan nå at tage stilling til reklamationen. Overholder køber ikke førnævnte reklamationsregler, kan køber ikke påberåbe sig manglen.

9.3. Ethvert mangelkrav, uanset art. skal være gjort gældende inden for de reklamationsfrister, som fremgår af nærværende pkt. 9. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

9.4. Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i Randi A/S brochure- og produktmateriale eller i korrespondance indeholdte anvisninger eller mundtligt angivne oplysninger om valg, anvendelse og vedligeholdelse af det købte.

9.5. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor Randi A/S, er Randi A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller acceptere at give køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Køber er herved fuldt og endeligt fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen.

9.6. Randi A/S afgiver inden rimelig tid efter modtagelsen af en berettiget reklamation erklæring om sit valg ifølge pkt.9.5. Såfremt Randi A/S ikke inden 10 arbejdsdage efter afgivelse af sin erklæring til køber opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 9.5, kan køber skriftligt give Randi A/S en sidste rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er Randi A/S forpligtelse ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber hæve aftalen, såfremt manglen er væsentlig, eller hvis manglen må siges at være uvæsentlig, kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum.

9.7. Randi A/S har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler, og køber kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående.
Randi A/S hæfter således ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuel grov uagtsomhed, eksempelvis for direkte tab eller driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, herunder for omkostninger forbundet med afmontering og montering.

9.8. Det forhold, at Randi A/S måtte opstarte drøftelser eller forhandlinger om en mindelig løsning af en reklamation, medfører ikke, at Randi A/S ikke efterfølgende kan påberåbe sig ansvarsbegrænsningerne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og at der er sket for sen reklamation.

9.9. Det i nærværende pkt. 9 anførte, herunder med hensyn til begrænsningen af Randi A/S ansvar, finder ligeledes anvendelse, såfremt det købte er behæftet med en retlig mangel, herunder eksempelvis såfremt det købte krænker en immaterialret tilhørende tredjemand eller er i strid med en offentligretlig forskrift eller ikke opfylder en sådan, f.eks. et CE-mærkningsdirektiv.

10. REKLAMATIONSPERIODE
10.1. Randi A/S henholder til reklamationsretten for købeloven svarende til en periode på 2 års reklamationsret.

11. FORCE MAJEURE OG LIGNENDE BEGIVENHEDER
11.1. Randi A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som følge af omstændigheder, som ligger udenfor Randi A/S direkte kontrol (f.eks., men ikke begrænset hertil, strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinket eller mangelfulde eller væsentligt fordyrede leverancer fra Randi A/S leverandører, forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold, mangel pa transportmiddel eller transportuheld, restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller standsning i øvrigt og lignende), som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling eller levering af det købte, eller som gør opfyldelsen væsentligt mere byrdefuld for Randi A/S end forventet.

11.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt på grund af force majeure som nævnt i pkt. 11.1, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen varer, og den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig, hvorfor køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en sådan begivenhed.

11.3. Såfremt Randi A/S vil påberåbe sig nærværende pkt. 11, er Randi A/S forpligtet til straks at give køber meddelelse herom med angivelse af årsag og den tid, forhindringen antages at vare. Randi A/S skal samtidig bestræbe sig på at overvinde hindringen hurtigst muligt og efterfølgende opfylde sine kontraktlige forpligtelser snarest muligt.

11.4. Såfremt en force majeure-situation varer eller af Randi A/S påregnes at vare udover 30 arbejdsdage, er såvel Randi A/S som køber berettiget til at hæve den indgåede aftale, uden at dette anses for misligholdelse. Køber kan derfor ikke kræve nogen form for erstatning fra Randi A/S i en sådan situation.

12. PRODUKTANSVAR
12.1. Randi A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af det købte, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Randi A/S side, eller der er tale om en personskade eller en forbrugertingskade. Uanset førnævnte er Randi A/S dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til tab som følge af købers retsforhold over for tredjemand.

12.2. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Randi A/S, så fremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller at tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af det købte, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

12.3. I den udstrækning Randi A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Randi A/S skadesløs i samme omfang, som Randi A/S ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 12.

13. JURISDIKTION OG LOVVALG
13.1. Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skaI afgøres efter dansk ret, dog eksklusive reglerne i den inter­ nationale købelov (CISG).

13.2. Enhver tvist skal afgøres ved retten i Randers som værneting i første instans. Førnævnte gælder dog ikke i situationer, hvor Randi A/S i en særskilt indgået byggeleveranceklausul har accepteret, at tvister skaI behandles af Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Køber er endvidere forpligtet, uanset førnævnte, til, såfremt Randi A/S måtte forlange det, at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler et påstået produktansvarskrav rejst mod Randi A/S.

AWARDS